Bergerpark

Historie Bergerpark,

De aanleg van de Fossa Eugeniana, een initiatief van de Spaanse overheersers in 1626, is van groot belang geweest voor de waterhuishoudingssituatie aan de oostkant van de stad. Het plan om door de aanleg van een kanaal de Rijn met de Maas en vervolgens de Maas met de Schelde te verbinden, is slechts deels gerealiseerd. Tussen Rheinberg en Geldern in Duitsland zijn nog delen van het kanaal geheel intact. Het kanaal liep voorheen ten noorden van Venlo de stadsgracht in, alvorens het water de Maas bereikte. De voormalige Fossa heet nu Rijnbeek en deze verzorgt thans nog de afwaterring van een groot deel van het tuinbouwgebied 't Ven, ten noordoosten van de stad. De Rijnbeek ligt tussen de Schaapsdijkweg en de Hertog Reinoudsingel. De Rijnbeek wordt tweemaandelijks door het Zuiveringschap Limburg bemonsterd. Er is sprake van een geëutrofieerd watersysteem, enigermate verontreinigd met zware metalen. De Rijnbeek loopt kaarsrecht, ongeveer midden door wat nu het Bergerpark heet. Het Bergerpark is een groene, spaarzaam beplante beekdalzone, waarin enkele grote gebouwen zijn opgetrokken. Het park functioneert als uitloopgebied voor omwonenden. Het Bergerpark bestaat uit een (noord-)oostelijk en een(zuid-)westelijk deel, gescheiden door de Laaghuissingel. De Rijnbeek vormt én de verbinding én de ruggengraat van beide delen van het Bergerpark. In het gebied treden frequent hoge grondwaterstanden op als gevolg van kwel. Kwanti-
tatieve gegevens betreffende de hoeveelheid en de duur van de kwel zijn niet beschikbaar,

Het (noord-)oostelijk deel heeft het karakter van een grootschalig wandelpark, met uitgestrekte gazons en aspectbepalende wilgen. In de Rijnbeek komt alleen gewoon Sterrekroos voor. Op de oevers van de Rijnbeek heeft zich een vrij soortenrijke oevervegetatie ontwikkeld, met soorten die kenmerkend zijn voor (matig) voedselrijke, vochtige tot natte milieus, zoals Moeraszegge, Scherpe zegge, Gele lis, Wolfspoot en Zwart tandzaad. Ook start er Bosbies, een soort die indicerend is voor het optreden van kwel.  Langs de oevers is sprake ven spontane opslag van Zwarte els. Ook langs de vijvers, die in het Bergerpark gegraven zijn, komen deze soorten voor. Langs de Rijnbeek worden stukjes grasland ecologisch beheerd. Er komen hier vooral soorten voor van voedselrijke omstandigheden, in feite een verarmde vorm van glanshavervegetaties, veelal met dominantie van Gewone bereklauw. Op natte plekjes komt Egelboterbloem, een soort van wat minder voedselrijke, natte milieus voor.

Het (zuid-)westelijke deel heeft een kleinschalig, besloten karakter, met een afwisseling van bosjes, ruige hooilandjes en kleine waterpartijen. In dit deel van het park is de Rijnbeek dieper ingesneden, waardoor de beek hier steile oevers heeft. De gegraven waterpartijen staan in open verbinding met de Rijnbeek. ln een deel van de vijvers komen verlandingsvegetaties voor. Soorten hier zijn vooral Gele lis en Wolfspoot. Bijzondere soorten zijn Bosbies en Pluimzegge. Grenzend aan de waterpartijen liggen enkele elzenbosjes, welke een natuurlijke kruidlaag bezitten. Op de droge delen treffen we inheemse boomsoorten en enkele bosjes aan met Zomereik, Haagbeuk en Hazelaar. De ondergroei van Grootte Brandnetel en Hondsdraf wijst hier op een voedselrijk milieu. De bosjes worden afgewisseld door gazons en enkele ruige hooilandjes met dominantie van gewone Bereklauw en Kruipende boterbloem. Deze vegetatie kan als een soortenarme Glanshavervegetatie worden getypeerd. Indicatief voor hooilandvegetaties van voedselrijke, deels beschaduwde omstandigheden.

Ten noorden van het Bergerpark ligt een woonwijk met vrijstaande huizen die de Tichelarij wordt genoemd. De buurt is ruimtelijk gerangschikt rondom een reeks van gegraven vijvers met steile taluds. De Tichelarij bestaat uit een vrij brede waterpartij, met aan weerszijden gazon op een steil talud. Hierop zijn diverse treurwilgen en groepen struikbegroeiing aangeplant. In het water groeien onder andere Rietgras, Veenwortel en Waterlelie. Deze soorten wijzen op voedselrijke omstandigheden.

 

Ontwikkeling Waterplan Venlo

Dit waterplan is vanaf januari 1999 in ontwikkeling gegaan, een initiatief van de gemeente Venlo.
De gebieden: Mierbeek, Springbeek, Wilderbeek, Stepkensbeek, Everlosebeek en Rijnbeek (Bergerpark) spelen hierin een rol. Hiervoor is een budget van 158 miljoen gulden gemoeid.
Met name het Bergerpark waar we het hier over hebben heeft onze aandacht vanuit het Wijkoverleg Venlo Noord Oost. De wijkbewoners en het wijkoverleg in het gebied Rijnbeek zetten zich in voor het goed afwikkelen samen met de gemeente om tot een goed resultaat te komen.
Het eindresultaat mag er dan ook zijn, het Bergerpark wordt dan ook officieel op 28 juni 2000 geopend door toenmalig staatssecretaris Mevr. Faber.

Door de jaren heen wordt het mooie park wel een zorgenkind voor de buurt, het onderhoud van het Bergerpark laat vaak te wensen over en de gemeente komt zijn afspraken niet na en het park komt er gedeeltelijk slordig uit te zien. Het heeft vanuit het wijkoverleg weer (sinds 2010) de volle aandacht en probeert het park weer een mooie en recreatieve uitstraling te geven. Tot op heden is dat nog niet gelukt, echter we blijven volhouden.

Plannen toekomst
Als we met het onderhoud tot een goede samenwerking kunnen komen, willen we onze verdere ideeën voor het park uitwerken (Bergerpark 2.0).  Deze ideeën willen we in samenwerking met de verschillende betrokken partijen oppakken.

Wilt u een afspraak of een vergadering bijwonen?
Neem dan contact op via het contact formulier

Lees hier ons privacy reglement