ontwikkeling 't Ven

ONTWIKKELING GEBIED ’T VEN-OOST

In 2007 heeft de gemeenteraad van Venlo de Uitgangspunten voor ruimtelijke ontwikkelingen in ’t Ven-Oost vastgesteld, die inzette op duurzame transformatie van dit verouderde glastuinbouwgebied en op versterking van de aanwezige landschappelijke en cultuur-historische kwaliteiten. Aanleidingen waren enerzijds het veranderende karakter van de tuinbouwactiviteiten en toenemende leegstand in dit gebied en anderzijds de grondposities van een groep investeerders die in samenwerking met particuliere eigenaren en tuinders in ’t Ven-Oost wilden inzetten op grootschalige herstructuering. De uitgangspuntennotitie beoogde richting te geven aan gewenste ontwikkelingen en kwaliteitsimpulsen te ondersteunen zonder dat de gemeente daarin zelf het voortouw zou nemen,

In 2008 ondertekenden de gemeente Venlo en de investeerdersgroep Stichting Het Venster een Afsprakenkader dat gericht was op een integrale transformatie van ’t Ven-Oost overeenkomstig een door Arcadis uitgewerkte Ontwikkelingsvisie d.d. 23 oktober 2008, met een programma van maximaal 350 woningen en 10.000 m2 leisure/horeca. Stichting Het Venster verwachtte destijds dat haar investeringen samen met het Afsprakenkader een vliegwiel voor de markt zouden vormen om deze grootschalige gebieds-ontwikkeling op te pakken. Deze verwachtingen heeft de markt niet waargemaakt, waardoor een samenwerkings-overeenkomst met een ontwikkelende partij niet tot stand is gekomen. Door de economische crisis en de gevolgen daarvan voor de woningmarkt had het programma van het Afsprakenkader toen geen actualiteitswaarde meer. Daarnaast pasten grootschalige leisure en/of horecavoorzieningen niet meer binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.

Partijen zijn daarop in overleg getreden over nieuwe, meer realistische, afspraken. Dit heeft geleid tot het sluiten van een nieuwe overeenkomst, gericht op het uitwerken en vaststellen van een Structuurvisie voor het gehele plangebied en op de verdere uitwerking van een particuliere exploitatie van gronden in ’t Ven-Oost. Deze overeenkomst ging uit van een gefaseerde ontwikkeling van 154 woningen, wat zou passen binnen de kaders van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg voor gemeentelijke woningbouwprogramma’s. 

De bij de Stichting Het Venster aangesloten eigenaren hadden inmiddels bijna 30% van het gebied in eigendom, waaronder het merendeel van de verouderde kassencomplexen. De rol van de gemeente Venlo zou zich nu ook beperekn tot niet-risicodragende, publiekrechtelijke en ondersteunende taken. Op basis van de Structuurvisie zou de gemeente met een ontwikkelende partij een anterieure overeenkomst sluiten, waarin kostenverhaal was opgenomen en overeenstemming was bereikt met alle betrokken eigenaren binnen het plangebied over de beschikbaarheid van de gronden die voor de planontwikkeling nodig zouden zijn.

De nieuwe afspraken over een toekomstige gebiedsontwikkeling in ’t Ven-Oost maken deel uit van het programma Wonen en Leefomgeving. Hoofddoen van dit programma is het bieden van een aantrekkelijke en passende woon- en leefomgeving in ’t Ven-Oost, door de bestaande en gebiedseigen groene, blauwe en cultuurhistorische kwaliteiten binnen het gebied te benutten en te versterken door het realiseren van een gevarieerd, duurzaam en passend woningaanbod. Daarmee zou worden voorkomen dat het gebied zou afglijden naar een rommelige en anonieme stedelijke randzone. 

De vaststelling van de Structuurvisie is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Samen met Stichting Het Venster zou er door de gemeente naar worden gestreefd om deze Structuurvisie voor en de verdere planuitwerking van de beoogde particuliere exploitatie van gronden in ’t Ven-Oost in de vorm van een anterieure overeenkomst met een ontwikkelende partij vóór 1 april 2016 aan de raad voor te leggen.

Inmiddels was er een Klankbordgroep voor de ontwikkeling van het gebied ’t Ven-Oost in het leven geroepen om als vertegenwoordiging van de buurt in gesprek te zijn met de gemeente Venlo en de projectontwikkelaar. Het uitgangspunt hierbij was op een positieve manier mee te denken in het ontwikkelingsproces met als doelstelling het optimaliseren van de woonomgeving. In de daaropvolgende periode is veel gesproken over het traject dat met de Structuurvisie doorlopen zou gaan worden. Zodra er een ver genoeg ontwikkelde Structuurvisie zou voorliggen en waarop geen substantiële veranderingen meer verwacht zouden, zou het college van burgemeester en wethouders besluiten om de Structuurvisie in procedure te brengen. Dat betekende dat de door het college vastgestelde visie gedurende 6 weken ter inzage zou worden. Na verwerking van de ingekomen zienswijzen zou de visie – met commentaar op de zienswijzen en mogelijk nog aanpassingen – ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Op 15 februari 2017 heeft hierover een informatie-avond in De Bantuin plaatsgevonden. 

Naar aanleiding van de (concept-)Structuurvisie is door de Klankbordgroep een uitgebreid document opgesteld met vragen en opmerkingen. Vanaf 29 juni 2017 startte de termijn van zes weken dat de Structuurvisie voor ’t Ven-Oost ter inzage zou liggen. Op 30 juni 2017 is door de Kerngroep ’t Ven-Oost, de Klankbordgroep ’t Ven-Oost en het Wijkoverleg Venlo Noord-Oost een gezamenlijke brief gestuurd aan de Gemeenteraadsleden van de gemeente Venlo en het college van burgemeester en wethouders.
In deze brief werd uitdrukkelijk gesteld, dat de kerngroep, de Klankbordgroep en het wijkoverleg zich absoluut niet herkennen in het gestelde in de hierop betrekking hebbende Raadsinformatiebrief. De opmerkingen dat de voorliggende concept-Structuurvisie tot stand zou zijn gekomen in samenspraak met de bewonersgroeperingen werden onjuist geacht. Deze concept-Structuurvisie  kon derhalve ook niet rekenen op instemming van de Klankbordgroep. Er zou binnen de gestelde termijn van 6 weken dan ook een zienswijze worden ingediend, waarop meer inhoudelijk op het concept zou worden ingegaan.
Deze zienswijze is op 5 augustus 2017 ingediend.

Ook door Stichting Het Venster/Verenigde Ontwikkelingsgroep werd in augustus 2017, als een complete verrassing, een zienswijze ingediend op de gezamenlijk tot stand gekomen Ontwerp Structuurvisie voor ’t Ven-Oost. Over deze ingediende zienswijze, waarbij het maximale woningbouwaantal van 154 woningen, alsmede de haalbaarheid van de ontwikkelingen, ter discussie werden gesteld, heeft daarna zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Dit heeft niet geleid tot gewijzigde standpunten van Stichting Het Venster/Verenigde ontwikkelingsgroep. Daarmee werden de ontwikkelingen in het gebied in een ander perspectief geplaatst en ontstond een patstelling. Hierdoor kon de Ontwerp Structuurvisie, gelet op het feit dat deze door de initiatiefnemer niet haalbaar werd geacht, niet worden vastgesteld.

Inmiddels vindt er weer overleg plaats en dienen de verdere ontwikkelingen te worden afgewacht.

 

Wilt u een afspraak of een vergadering bijwonen?
Neem dan contact op via het contact formulier

Lees hier ons privacy reglement