tuinderskassen gesloopt

SLOOP TUINDERSKASSEN IN ’T VEN

Zowel door het Wijkoverleg Venlo Noordoost als de Buurtvereniging Rontenum d’n Arenborg is er reeds in 2011 en 2012 herhaaldelijk bij de gemeente Venlo aan de bel getrokken over de toestand van de tuinderskassen aan de Nieuw Goltenweg, Genrayweg en Nieuwe Rijnstraat.
Vele ruiten waren vernield, het lood was inmiddels uit de kassen gesloopt en zwervers vonden er hun onderdak, al met al een situatie die de verloedering van dit gebied sterk in de hand werkte.
Ondanks controles en inspecties van de gemeente Venlo en door raadsleden gestelde vragen over deze aangelegenheid bleek, dat de gemeente over te weinig mogelijkheden beschikte om adequaat op te treden. 

Eind 2012 nam het wijkoverleg het initiatief om een werkgroep in te stellen, die zich met deze materie zou gaan bezighouden. Naast leden van het wijkoverleg namen ook vertegenwoordigers van de gemeente Venlo, de politie en enkele omwonenden in deze werkgroep zitting.
In 2013 voerde de gemeente Venlo regelmatig gesprekken met Stichting ’t Venster over de beoogde gebiedsontwikkeling in ’t Ven-Oost.
Vanaf oktober 2013 gingen ook 2 vertegenwoordigers van Stichting ’t Venster deel uitmaken van genoemde werkgroep. Dit was natuurlijk een stap in de goede richting en bevorderde ook de onderlinge communicatie. Stichting ’t Venster had inmiddels 32 ha. verworven binnen het totale gebied ’t Ven-Oost (ca. 130 ha.) en hoopte op redelijk korte termijn tot de sloop van een aantal kassen over te gaan.
Alvorens tot sloop over te gaan was het noodzakelijk dat de gemeente Venlo een raadsbesluit zou nemen over een specifieke beleidsregel, waarin werd vastgelegd dat de glasbestemming niet zou verdwijnen uit het bestemmingsplan op het moment dat er een reguliere herziening zou plaatsvinden (normaal gesproken wordt dan immers de feitelijke toestand bestemd.
Na enige vertraging in het besluitvormingsproces van de gemeente Venlo werd uiteindelijk het gewenste raadsbesluit op 28 maart 2014 genomen, waarbij werd ingestemd met het voorstel om na de daadwerkelijke sloop van glasopstanden/bedrijfsgebouwen de vigerende planologische rechten in de eerstvolgende reguliere  herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied Venlo te respecteren. 

Op 11 juni 2014 werden in een drukbezochte informatie-avond in de Bantuin de buurtbewoners “bijgepraat” over de stand van zaken, de verdere procedure voor het slopen en het te doorlopen proces om tot de gebiedsontwikkeling te komen (structuurvisie, bestemmingsplannen, omgevingsvergunnigen). Nadat in september 2014 door Stichting ’t Venster een afzonderlijke ontwikkelmaatschappij was opgericht, kon met de procedure voor het doen van een sloopmelding voor de tuinderskassen worden gestart. De sloopmelding werd uiteindelijk 17 november 2014 bij de gemeente Venlo ingediend. 

Met de sloop van de tuinderskassen werd in maart 2015 gestart en vervolgens gingen de volgende kassen tegen de vlakte:
Haenen-kas (Nieuwe Rijnstraat),
Timmermans-kas (Arenborgweg),
Haenen-kas (Nieuw-Goltenweg/Genrayweg),
Driessen-kas (Oud-Goltenweg),
Thijssen-kas (Oud-Goltenweg)
Hovens-kas (Klagenfurtlaan).

Ook werden in die periode de werkzaamheden van het verwijderen van de asbest-daken van de verschillende gebouwen uitgevoerd. Aan de vrijkomende percelen werd voorlopig een landbouwkundig gebruik toegekend. 

De door het wijkoverleg ingestelde werkgroep werd vervolgens opgeheven. Er werd een klankbordgroep geformeerd voor de toekomstige ontwikkelingen in het gebied ’t Ven-Oost, waardoor – vooral door omwonenden, maar ook door het wijkoverleg – verder meegedacht kon worden over de verdere ontwikkelingen en hun visie tijdens de loop van het proces kon worden gegeven. 

Wilt u een afspraak of een vergadering bijwonen?
Neem dan contact op via het contact formulier

Lees hier ons privacy reglement