Nieuws

Vuurwerkvrije zones

9 juni 2019

Beste buurtbewoners,  In de raad van 27 februari is er een motie inzake “vuurwerkvrije zones” ingetrokken in verband met de toezegging van de burgemeester dat hij met ondersteuning van buurt- en wijkaanpak zal onderzoeken of er behoefte is aan vuurwerkvrije zones in Venlo. De raad zal daarover geïnformeerd worden in het najaar. Onze vraag aan jullie is: op grond van art. 2:73 van de APV Venlo kan het college van B&W vuurwerkvrije zones aanwijzen. Denk daarbij aan gebieden rond verzorgingstehuizen, dierenverblijven etc. Tot nu toe is dat in Venlo niet gebeurd omdat er geen signalen of verzoeken toe waren. De burgemeester wil daar pas toe overgaan als daar behoefte aan is in de wijken en buurten (en er handhavingscapaciteit voor is). Graag vernemen wij van jullie of hier in onze wijk behoefte aan is. Deze reactie kunnen jullie sturen naar: info@venlonoordoost.nl

Artikel 2:73 Bezigen van vuurwerk

1. Het is verboden consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.

2. Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te bezigen als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

3. De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht.

 

Nieuwsarchief:

Wilt u een afspraak of een vergadering bijwonen?
Neem dan contact op via het contact formulier

Lees hier ons privacy reglement